top of page
Black Background

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Inleiding

 

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Navigate on Trust bedoeld.

 

Definities:


- Navigate on Trust: Navigate on Trust is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam Studio Abound en nummer 734356091.
- Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Navigate on Trust, zoals maar niet beperkt tot: online programma’s, live bijeenkomsten, coaching(trajecten) en events.
- Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

- BTW-nummer: NL001953435B20 Contactgegevens: Adres: Eerste Atjehstraat 2D, 1094 KL te Amsterdam. E-mail: fenjasepers@gmail.com

 

Artikel 2 Voorwaarden online cursussen en programma’s

 

2.1 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk programma of pakket je aanschaft.

 

Artikel 3 Voorwaarden coaching

 

3.1 De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

 

Artikel 4 Betaling

 

4.1 Betaling gebeurt via de webshop bij aankoop van een programma, cursus, sessie, traject of product. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur. Indien termijnbetalingen mogelijk zijn, dan gaat een deelnemer door de eerste termijnbetaling akkoord dat Navigate on Trust volgende termijnen automatisch mag incasseren. Indien in termijnen wordt betaald, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Indien je achterloopt met je betalingsverplichting, dan houd ik mij het recht je toegang tot de cursus en/of programma te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

 

Artikel 5 Annulering

 

5.1 Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname annuleren mits je een gegronde reden kan aantonen. Uit coulance zullen wij, mits gerond, 40% van het cursusgeld restitueren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan fenjasepers@gmail.com. Indien restitutie van toepassing is, dan zal ik dit zo spoedig mogelijk restitueren. Na annuleren dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.

5.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan de cursus en/of het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

5.3 De meditatie(s) en audiofiles worden digitaal geleverd en kunnen niet worden geruild en/of gerestitueerd.

5.4 Kaarten die gekocht worden voor een live event van Navigate on Trust kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ - uitzonderingen.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom / gebruik materialen

 

6.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
6.2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 7 Materialen en licenties

 

7.1 Ik streef ernaar de materialen online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma of cursus, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 8 Klachten

 

8.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in de mogelijkheid heb om te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 10 Privacy

 

10.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 11 Overig

 

11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 12 Geschillen

 

12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht

 

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden

 

14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

14.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

bottom of page